شبکه های Peer To Peer | طراحی شبکه

شبکه های Peer - To - Peer

به شبکه هایی که کامیوترهای موجود درا آن دارای حق دستسرسی یکسانی هستند و سرور مشخصی وجود ندارد شبکه Peer - To - Peer میگویند. در شبکه های Peer - To - Peer کامیوترهای موجود هم سرور هستند و هم کلاینت ( سرویس دهنده و سرویس گیرنده )


با توجه به اینک در شبکه های Peer - To - Peer سرور خاصی وجود ندارد لازمه استفاده از اطلاعات یک کامییوتر اتصال آن به شبکه است ، به عبارت دیگر برای استفاده از این اطلاعات کامییوتر مورد نطر باید روشن باشد و به این دلیل استفاده از شبکه های Peer - To - Peer دارای زمان بندی خاصی جهت استفاده هستند. شبکه های Peer - To - Peer میتوانند شامل گروه های مختلفی باشند و هر کدام از کاربران شبکه عضو گروه های متفاوتی باشند.

ویژگی های شبکه های Peer - To - Peer

  • چنانچه تعداد کامیوترهای متصل به شبکه زیاد باشد مدیریت شبکه های Peer - To - Peer سخت میشود.
  • هر یک از کاربران شبکه مسئول حفظ امنیت از منایع و فایلهای مرتبط با خود است.
  • هر کاربر باید مهارت سرور شدن و تعیین نکات امنیتی لازم را داشته باشد.
  • توسعه شبکه های Peer - To - Peer محدود است.